NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja – Komunikacja – Współpraca
MIEJSCE SZKOLENIA
SIEDZIBA MŚP
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
40 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Właściciel przedsiębiorstwa oraz pracownicy na stanowiskach menadżerskich.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zasadami nowoczesnego Zarządzania oraz tematyką budowania równowagi w biznesie. Podczas zajęć zostanie omówiona większość wyzwań stojących przed menedżerem odpowiedzialnym za pracowników w organizacji oraz wypracowaniu przez uczestników indywidualnego planu rozwiązań personalnych dla ich firm z uwzględnieniem najnowszych trendów, doświadczeń i wyników badań.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
• Zarządzanie zasobami ludzkimie w organizacji – aspekt strategiczny Strategia personalna wobec wyzwań rynku Controlling personalny Kultura organizacyjna Employer Branding Motywowanie, rozwój zawodowy pracowników i ocen pracowników • System wynagrodzeń w organizacji Wartościowanie stanowisk pracy Motywowanie pozafinansowe Zwolnienia i odejścia pracowników – aspekty społeczne Aspekty prawne, ubezpieczenia Zasady ochrony danych osobowych Wybrane zagadnienia prawa pracy 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
• Ludzie w organizacji – wyzwania dla menadżera personalnego Zarządzanie zmianą w organizacji Zarządzanie zespołem Rekrutacja i wstępna faza selekcji Szczegółowa analiza stanowiska pracy Specyfikacja wymagań Efektywność procesu komunikacji Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji Umiejętność pracy w zespole Samokontrola w procesie komunikacji Czym jest komunikacja menadżerska ? Obszary, cele i modele komunikacji wewnętrznej Funkcje i formy komunikacji menadżera. Zidentyfikowania czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach 8
 
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
• Określenie profilu osobowości poszukiwanego kandydata. Praktyczne zaplanowanie i przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej Zaplanowanie rozmowy rekrutacyjnej ( ustalenia celu, kierunku oraz użytecznych ram rozmowy) Zaplanowanie stosowanych metod Techniki badania predyspozycji zawodowych kandydatów Schamat przebiegu rozmowy rekrutacyjnej Przygotowanie narzędzi służących do selekcji kandydatów. • Zarządzanie ludźmi Wywiad oparty na kryteriach Karta wymaganych zachowań Karta obserwacji kandydata. Interpretacja wyników testów i obserwacji Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assesment Centre badających oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów m.in.: Zarządzanie ludźmi (np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywności, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu i obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organziacji i planowanie, odporność na stres ). 8
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
• Predyspozycje i umiejętności handlowe ( np. umiejętność przekonywania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, odporność na stres, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami). • Trudne sytuacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej – Jak sobie z nimi radzić ? Kiedy kandydat kłamie? – rozpoznawanie rozbieżności na poziomie mowy ciała i deklarowanymi przez kandydata treściami Typowe błędy popełniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i sposoby ich eliminacji. Jak dokonać trafnego wyboru kandydata ? Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji. Sprawdzenie na ile konkretny kandydat spełnia warunki idealnego kandydata. 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
• Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej jako metody budowania współpracy w zespole i poza nim Jaką funkcję pełni informacja zwrotna ? Czy informacja zwrotna jest dla nadawcy czy dla odbiorcy ? Formułowanie informacji zwrotnej Jak komunikacja buduje współpracę Efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele ? Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować? 8
RAZEM 40
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
• Przyswoił zasady rekrutacji i selekcji personelu oraz kształtowania relacji personalnych w firmie. • Jest w stanie wykorzystać rozwiązania dotyczące działań HR z uwzględnieniem wiedzy teorytycznej i praktycznych doświadczeń • Posługuje się specjalistyczną terminologią • Planuje i organizuje prace indywidualną oraz w zespole • Ma świadomość znaczenia wiedzy i własnej krytycznej oceny posiadanej wiedzy • Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy • Wykazuje postawę odpowiedzialności za pełnione role zawodowe • Rozróżnia metody selekcji kandydatów • Posługuje się narzędziami służącymi do rekrutacji pracowników • Planuje i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne • Przygotowuje standardy i narzędzie, które będą stosować w praktyce podczas selekcji kandydatów • Zadaje skuteczne pytania w celu weryfikacji danych przedstawionych w CV kandydata • Skutecznie radzi sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy kwalifikacyjnej • Podejmuje decycję o wyborze kandydata bazując na obiektywnych kryteriach • Buduje pozytywną atmosferę spotkania z kandydatem w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego • Prezentuje szacunek wobec kandydatów • Oddziela emocje od obiektywnej oceny kandydata • Sprawnie komunikuje się z podwładnymi przekazując informację; w tym dobrą i złą • Nabył kulturę komunikacji interpersonalnej
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej Materiały multimedialne w formie PPT Komplet materiałów zostanie wysłany w formie pdf na maila każdego z uczestników szkolenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uzyskania zaświadczenia\ certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej, oraz zaliczenie zajęć np. w formie wskazanej w walidacji usługi.
INFORMACJE DODATKOWE
Formy pracy podczas szkolenia: • wykład systematyzujący wiedzę • kreatywna praca w podgrupach ( burza mózgów ) • krótkie treningi nowych umiejętności • metafory i anegdoty, obrazujące najważniejsze aspekty trenowanych umiejętności • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk • prezentacja na forum wypracownych wyników
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Sposób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego. Nastąpi indywidualna ocena osiągnięć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik.
Przewiń na górę