NAZWA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu rynkowym
MIEJSCE SZKOLENIA
SIEDZIBA MŚP
CZAS TRWANIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
40 GODZINY DATA DO USTALENIA
GRUPA DOCELOWA
Właściciel przedsiębiorstwa oraz pracownicy na stanowiskach menadżerskich.
ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB CZĘŚCI KAWLIFIKACJI ZAREJESTROWANYCH W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI INNYCH NIŻ KWALIFIKACJE ZAREJESTROWANE W ZRK NIE
USŁUGA POZWALA NA UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI TAK
CEL USŁUGI UJĘTY W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Cel biznesowy Celem biznesowym szkolenia jest wzrost stabilizacji firmy na rynku, polepszenia wyników ekonomicznych oraz optymalizacja kosztów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez nabycie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie opracowania strategii wejścia na nowe rynki, formułowania i operacjonalizacji strategii i celów biznesowych. Stworzenie poznanie zasad budowania modeli biznesowych oraz budowanie pozytywnych relacji z klientem. Cel edukacyjny Głównym celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia i wdrażania planów rozwoju przedsiębiorstwa prowadzącego bezpośrednio do zwiększenia sprzedaży, zmniejszenia kosztów i ograniczania ryzyka prowadzenia działalności.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE\RAMOWY PROGRAM USŁUGI
DZIEŃ 1 ILOŚĆ GODZIN
1. Analiza mikro i makro otoczenia przedsiębiorstwa • aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej • planowanie strategii rozwojowej i wyznaczanie celów • kim jest: szef, menadżer i lider zespołu • budowanie autorytetu marki 2. aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej • planowanie strategii rozwojowej i wyznaczanie celów • kime jest: szef, menadżer i lider zespołu • budowanie autrytetu marki 8
DZIEŃ 2 ILOŚĆ GODZIN
3. Formułowanie i opercjonalizacja stretigii celów biznesowych • misja i wizja • decyzje strategiczne • plany taktyczne • działania operacyjne • poziomy realizacji strategii (korporacyjny, konkurencyjney, funkcjonalny) • portfel biznesu • krytyczne czynniki sukcesu • sposoby formułowania celów strategicznych • kryteria poprawności celów (smart, zkw, cele czy sposoby ?) • cele podjęte, czy cele narzucone ? – zasady wyznaczania celów 4. Realizacja celów w praktyce • planowanie działań bieżących i długoterminowych • tworzenie harmonogramów działań • określenia zasobów niezbędnych do realizacji celów • określania czynników i barier wpływających na prawidłową realizację celów 8
DZIEŃ 3 ILOŚĆ GODZIN
5. modele biznesowe • wprowadzenie, historia, przykłady i zasady funkcjonowania nowych modeli biznesu (np. modeli platformowych, saas, paas). • przykłady wykorzystywania danych do budowania nowych modeli biznesowych • obszary zastosowań modeli biznesu oraz ich ograniczenia • podstawy naukowe budowania modeli biznesu w opraciu o różne dyscypliny • rodzaje modeli biznesowych: business model canvas, st gallen, i inne do budowania modeli platformowych • minimum viable product (mvp ) 6. funkcje misji przedsiębiorstwa • korzyści wynikające z możliwości tworzenia wartości dodanej poprzez wykorzystanie relacji i partnerstw strategicznych (koopetycja, kooperacja, dezintermediacja). • dlaczego jedne modele się przyjmują, a inne nie ? jak pracować z wizjonerskimi ideami, aby zwiększyć ich szanse na sukces ? • źródła przychodów • struktura kosztów • kluczowe wskaźniki 8
DZIEŃ 4 ILOŚĆ GODZIN
7. relacja z klientami, budowanie pozytywnych relacji z klientem proponowanie nowych rozwiązań kształtujących model biznesowy firmy, proponowanie, opracownie i wdrażanie planu działania w zakresie zmiany modelu biznesowego firmy 8. segmentacja klientów who? kto jest naszym klientem i jakie są jego potrzeby? what? jaki produkt oferujemy i w jaki sposób zaspokaja on potrzeby klientów ? how ? w jaki sposób dostarczamy produkt klientom ? why ? dlaczego klienic mają chcieć zapłacić za nasz produkt ? przewagi konkurencyjne kanały dotarcia do klientów 8
DZIEŃ 5 ILOŚĆ GODZIN
9. monitorowanie, raportowanie i ocena realizacji celów sposoby monitorowania i raportowania procesu realizacji celów zarządzanie przez cele a system motywowacyjny i premiowanie rozmowy monitorujące i oceniające z pracownikami określanie planów naprawczych w sytuacji nierealizowania założonych celów narzędzia informatyczne i aplikacje wspierające zarządzanie przez cele 10. podsumowanie całej usługi i określenie kamieni milowych do zrealizowania wytyczonej ścieżki podczas szkolenia 8
RAZEM 40
EFEKTY USŁUGI ( PRODUKTY), EFEKTY UCZENIA SIĘ\KSZTAŁCENIA
• potrafi opracować strategią wejścia w nowe rynki • określa i potrafi budować cele rozwojowe • omawia sposoby tworzenia krótkofalowej i długofalowej strategii rozwoju firmy • charakteryzuje różne modele i szablony pomocne w analizie, tworzeniu i wdrażaniu strategii w przedsiębiorstwie • charakteryzuje szczegóły analizy SWOT • definiuje ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa potrzeby • charakteryzuje działania w trudnych dla firmy okresach • tworzy krótkofalową i długofalową strategię rozwoju firmy • stosuje modele i szablony pomocne w analizie, tworzeniu i wdrażaniu strategii w przedsiębiorstwie • określa i minimalizuje ryzyko • podejmuje odpowiednie działania w trudnych dla firmy okresach • analizuje elementy strategii rozwoju przedsiębiorstwa • zna metody budowania nowych modeli biznesowych w oparciu o wykorzystanie danych • identyfikuje obszary, w jakich można stosować nowe model biznesowy firmy • stosuje szablony do budowania modeli biznesowych (np. Business Model Canvas, St Gallen) • analizuje przykładowe modele biznesowe • uwzględnia obowiązujące normy etyczne w trakcie wykonywania czynności zawodowych • bierze pod uwagę przyszłość przedsiębiorstwa i pracowników w trakcie wykonywania czynności zawodowych • sprawnie komunikuje się z podwładnymi przekazując informację; w tym dobrą i złą • nabył kulturę komunikacji interpersonalnej
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uzyskania zaświadczenia/ certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej, oraz zaliczenie zajęć np. w formie wskazanej w sposobach walidacji usługi.
INFORMACJE DODATKOWE
• mini wykłady systematyzujące wiedzę • modele i standardy działania uwzględniające specyfikę mechanizmów psychologicznych, dające oparcie w trudnych emocjonalnie sytuacjach • kratywna burza mózgów Formy pracy podczas szkolenia: • wykład systematyzujący wiedzę • kreatywna praca w podgrupach ( burza mózgów ) • krótkie treningi nowych umiejętności • metafory i anegdoty, obrazujące najważniejsze aspekty trenowanych umiejętności • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk • prezentacja na forum wypracowanych wyników
EGZAMINY, ZAŚWIADCZENIA, CERTYFIKATY
Spsosób walidacji usługi nastąpi poprzez ankiety w formularzu google ex ante, ex post oraz testu końcowego. Następi indywidualna ocena osiągnięć uczestnika poprzez autoprezentację i jej ostateczny wynik.
Przewiń na górę